Sodium Hexafluoroantimonate Powder, micron size

Sodium Hexafluoroantimonate Powder, micron size